فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

وقت نماز شب

1 - وقت نماز شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود(676).
2 - مسافر و کسی که برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، می تواند در اول شب به جا آورد(677).

نماز عید

در دو عید فطر و قربان خواندن نماز مخصوص عید مستحب است(678).

وقت نماز عید

1 - وقت نماز عید از طلوع آفتاب تا ظهر است(679).
2 - مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند.
3 - مستحب است در عید فطر، بعد از بلند شدن آفتاب، افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند، سپس نماز عید را بخوانند(680).