فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

نماز شب

نماز شب 11 رکعت است که بدین ترتیب خوانده می شود:
دو رکعت - به نیت نافله شب.
دو رکعت - به نیت نافله شب.
دو رکعت - به نیت نافله شب.
دو رکعت - به نیت نافله شب.
دو رکعت - به نیت نافله شفع.
دو رکعت - به نیت نافله وتر(675).

وقت نماز شب

1 - وقت نماز شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود(676).
2 - مسافر و کسی که برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، می تواند در اول شب به جا آورد(677).

نماز عید

در دو عید فطر و قربان خواندن نماز مخصوص عید مستحب است(678).