فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

دو مساله:

1 - در روز جمعه بر شانزده رکعت ظهر و عصر، چهار رکعت اضافه می شود(673).
2 - نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند ولی نافله عشا را به نیست این که شاید مطلوب باشد (به قصد رجاء) می توان خواند(674).

نماز شب

نماز شب 11 رکعت است که بدین ترتیب خوانده می شود:
دو رکعت - به نیت نافله شب.
دو رکعت - به نیت نافله شب.
دو رکعت - به نیت نافله شب.
دو رکعت - به نیت نافله شب.
دو رکعت - به نیت نافله شفع.
دو رکعت - به نیت نافله وتر(675).

وقت نماز شب

1 - وقت نماز شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود(676).
2 - مسافر و کسی که برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، می تواند در اول شب به جا آورد(677).