فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

رکعت اول

حمد و بسم الله الرحمن الرحیم - رکوع.
قل هو الله احد - رکوع.
الله الصمد - رکوع.
لم یلد و لم یولد - رکوع.
ولم یکن له کفوا احد - رکوع.
و سپس سجده ها را به جا آورده، برای رکعت دوم بر می خیزد.

رکعت دوم

رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول به جا می آورد و سپس با تشهد و سلام، نماز را به پایان می برد(663).

احکام نماز آیات

1 - اگر یکی از سبب های نماز آیات در شهری اتفاق بیفتد، فقط مردم همان شهر باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهای دیگر واجب نیست(664).
2 - اگر در یک رکعت از نماز آیات، پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را تقسیم کند صحیح است(665).
3 - مستحب است پیس از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر تنها یک قنوت پیش از رکوع دهم بخواند کافی است(666).
4 - هر یک از رکوع های نماز آیات رکن است، که اگر عمداً یا سهواً کم یا زیاد شود، نماز باطل است(667).
5 - نماز آیات را می توان به جماعت خواند، که در این صورت حمد و سوره ها را تنها امام جماعت می خواند(668).