فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

وظیفه نمازگزاران جمعه:

1 - بنابر احتیاط واجب باید به خطبه ها گوش دهند.
2 - احتیاط مستحب است از سخن گفتن بپرهیزند و چنانچه سخن گفتن، سبب از بین رفتن فایده خطبه ها و یا گوش ندادن به آنها شود، ترک آن واجب است.
3 - احتیاط مستحب است، شنوندگان هنگام ایراد خطبه ها، رو به امام جمعه بنشینند و بیش از مقداری که در نماز اجازه داده شده، به اطراف نگاه نکنند(661).

پرسش

1 - تفاوت نماز جمعه با نماز ظهر چیست؟
2 - شرایط نماز جمعه علاوه بر شرایط نماز جماعت چیست؟
3 - آنچه که در هر دو خطبه باید خوانده شود چیست؟
4 - آگاهیهایی که امام جمعه سزاوار است داشته باشد چیست؟
5 - آنچه بر امام جمعه و نماز گزاران هنگام ایراد خطبه ها واجب می باشد چیست؟
6 - اگر به رکعت دوم نماز جمعه برسیم، برای اقتدا تکلیف چیست؟ آیا خواندن نماز ظهر لازم است؟

درس (38) نماز آیات، نمازهای مستحب