فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

ویژگیهای امام جمعه

سزاوار است که امام جمعه این ویژگیها را داشته باشد:
خطیب بلیغ باشد و مقتضای حال را با عبارتهای فصیح خالی از پیچیدگی بیان کند.
نسبت به آنچه در کشورهای اسلامی به ویژه کشور خودش می گذرد آشنا باشد.
مصالح اسلام و مسلمین را بشناسد.
شجاع باشد و سرزنش هیچکس او را از طریق الهی بازندارد.
در اظهار حق و ابطال باطل صریح باشد.
آنچه سبب تاثیر کلامش در نفوس می شود مراعات کند؛ از جمله:
در شکل و شمایل صالحان باشد.
کردارش با موعظه هایش هماهنگ باشد.
از آنچه سبب سرزنش کردن خودش یا مسخره کلامش می باشد، حتی زیاد حرف زدن و مزاح کردن بپرهیزد.
همه اینها را برای رضای خدا و به دور از حب دنیا و ریاست مراعات کند(659).

استفتاء

س - آیا شرکت بانوان در نمازهای جماعت و نماز جمعه کراهت دارد یا خیر؟
ج - کراهت ندارد، بلکه در بعضی موارد مطلوب است(660).

وظیفه نمازگزاران جمعه:

1 - بنابر احتیاط واجب باید به خطبه ها گوش دهند.
2 - احتیاط مستحب است از سخن گفتن بپرهیزند و چنانچه سخن گفتن، سبب از بین رفتن فایده خطبه ها و یا گوش ندادن به آنها شود، ترک آن واجب است.
3 - احتیاط مستحب است، شنوندگان هنگام ایراد خطبه ها، رو به امام جمعه بنشینند و بیش از مقداری که در نماز اجازه داده شده، به اطراف نگاه نکنند(661).