فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

وظیفه امام جمعه هنگام ایراد خطبه ها:

1 - باید ایستاده خطبه بخواند.
2 - بنا بر احتیاط واجب، با صدای بلند خطبه بخواند؛ به طوری که همین مستمعین بشنوند و می تواند باز بلندگو استفاده کند.
3 - باید بین دو خطبه کمی بنشیند.
4 - و مستحب است:
نظیف ترین لباسها را بپوشد و خود را معطر کند.
در آغاز خطبه به مستمعین سلام کند.
رو به مردم باشد.
بر چوب یا عصا یا شمشیری تکیه کند.
هنگام ایراد خطبه نیز با طهارت باشد(656).
محتوای خطبه ها

خطبه اول:

1 - حمد و سپس ثنای الهی را به جا آورد.
2 - صلوات بر پیامبر و آل او بفرستد (بنابر احتیاط واجب).
3 - مردم را به تقوا توصیه کند.
4 - سوره کوتاهی از قرآن بخواند.

خطبه دوم:

1 - حمد و سپاس الهی را به جا آورد.
2 - بر پیامبر و آل او صلوات بفرستد.
3 - مردم را به تقوا توصیه کند (بنا بر احتیاط واجب).
4 - سوره کوتاهی از قرآن بخواند (بنابر احتیاط واجب).
5 - بر ائمه مسلمین (علیهم السلام) درود بفرستد و برای مردان و زنان مومن طلب آموزش کند (بنابر احتیاط مستحب)(657).
و سزاوار است این مطالب را نیز بگوید.
1 - آنچه مسلمانان در زندگی دنیا و آخرت به آن نیاز دارند.
2 - مردم را از آنچه در جهان می گذرد و به سود و زیان مسلمانان است، آگاه کند.
3 - از مسائل سیاسی و اقتصادی که در استقلال و آزادی آنان دخالت دارد و چگونگی رفتار آنها با سایر ملت ها سخن بگوید.
4 - مسلمانان را از دخالت دولت های ستمگر و استعمار گر در امور سیاسی و اقتصادی که منجر به بهره کشی از آنان می شود، آگاه کند(658).