فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط نماز جمعه

1 - تمام شرایطی که در نماز جماعت باید رعایت شود، در نماز جمعه هم معتبر است؛ مثل اتصال صفوف.
2 - باید به جماعت برگزار شود فرادا صحیح نیست.
3 - حداقل تعداد افراد برای برپایی نماز جمعه پنج نفر است؛ یک نفر امام و چهار نفر ماموم.
4 - بین دو نماز جمعه، حداقل باید یک فرسخ فاصله باشد(655).

وظیفه امام جمعه هنگام ایراد خطبه ها:

1 - باید ایستاده خطبه بخواند.
2 - بنا بر احتیاط واجب، با صدای بلند خطبه بخواند؛ به طوری که همین مستمعین بشنوند و می تواند باز بلندگو استفاده کند.
3 - باید بین دو خطبه کمی بنشیند.
4 - و مستحب است:
نظیف ترین لباسها را بپوشد و خود را معطر کند.
در آغاز خطبه به مستمعین سلام کند.
رو به مردم باشد.
بر چوب یا عصا یا شمشیری تکیه کند.
هنگام ایراد خطبه نیز با طهارت باشد(656).
محتوای خطبه ها

خطبه اول:

1 - حمد و سپس ثنای الهی را به جا آورد.
2 - صلوات بر پیامبر و آل او بفرستد (بنابر احتیاط واجب).
3 - مردم را به تقوا توصیه کند.
4 - سوره کوتاهی از قرآن بخواند.