فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مستحبات:

1 - خواندن حمد و سوره با صدای بلند (توسط امام جمعه).
2 - خواندن سوره جمعه بعد از حمد و در رکعت اول (توسط امام جمعه).
3 - خواندن سوره منافقون پس از حمد، در رکعت دوم (توسط امام جمعه).
4 - خواندن دو قنوت؛ یکی در رکعت اول پیش از رکوع، دیگری در رکعت دوم پس از رکوع(654).

شرایط نماز جمعه

1 - تمام شرایطی که در نماز جماعت باید رعایت شود، در نماز جمعه هم معتبر است؛ مثل اتصال صفوف.
2 - باید به جماعت برگزار شود فرادا صحیح نیست.
3 - حداقل تعداد افراد برای برپایی نماز جمعه پنج نفر است؛ یک نفر امام و چهار نفر ماموم.
4 - بین دو نماز جمعه، حداقل باید یک فرسخ فاصله باشد(655).

وظیفه امام جمعه هنگام ایراد خطبه ها:

1 - باید ایستاده خطبه بخواند.
2 - بنا بر احتیاط واجب، با صدای بلند خطبه بخواند؛ به طوری که همین مستمعین بشنوند و می تواند باز بلندگو استفاده کند.
3 - باید بین دو خطبه کمی بنشیند.
4 - و مستحب است:
نظیف ترین لباسها را بپوشد و خود را معطر کند.
در آغاز خطبه به مستمعین سلام کند.
رو به مردم باشد.
بر چوب یا عصا یا شمشیری تکیه کند.
هنگام ایراد خطبه نیز با طهارت باشد(656).
محتوای خطبه ها