فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

اهمیت نماز جمعه

امام خمینی (قدس سره) در اهمیت نماز جمعه چنین نگاشته اند:
نماز جمعه و دو خطبه آن، مانند حج و نماز عید فطر و قربان، از مراسم بزرگ مسلمانان است، ولی متاسفانه، مسلمانان از وظایف مهم سیاسی این عبادت، غافل و ناآگاهند، در صورتی که انسانی، با اندک مطالعه و دقت در احکام کشوری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام در می یابد که اسلام دین سیاست است و کسی که دین را از سیاست جدا می داند، نادانی است که نه اسلام را می شناسد و نه سیاست را.(652)
چگونگی نماز جمعه

واجبات:

نماز جمعه دو رکعت است؛ مانند نماز صبح، ولی دو خطبه دارد که توسط امام جمعه، قبل از نماز ایراد می شود(653).

مستحبات:

1 - خواندن حمد و سوره با صدای بلند (توسط امام جمعه).
2 - خواندن سوره جمعه بعد از حمد و در رکعت اول (توسط امام جمعه).
3 - خواندن سوره منافقون پس از حمد، در رکعت دوم (توسط امام جمعه).
4 - خواندن دو قنوت؛ یکی در رکعت اول پیش از رکوع، دیگری در رکعت دوم پس از رکوع(654).