فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - در صف جماعت اگر در یک صف یا صفها بین مردان که در یک طرف قرار دارند و زنان که در طرف دیگرند، حجابی نباشد، آیا نماز آنها اشکال ندارد؟
ج - اشکال ندارد(649).

برخی از مستحبات و مکروهات نماز جماعت:

1 - مستحب است امام در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال و تقوا در صف اول بایستند.
2 - مستحب است صفهای جماعت منظم باشد و بین کسانی که در یک صف ایستاده اند فاصله نباشد.
3 - مستحب است بعد از گفتن قد قامت الصلوه مامومین برخیزند.
4 - مستحب است امام جماعت حال مامومی را که از دیگران ضعیف تر است رعایت کند و عجله نکند، تا افراد ضعیف برسند و قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد، مگر آن که بداند همه کسانی که به او اقتدا کرده اند به طولانی شدن مایلند.
5 - اگر در صف های جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها بایستد.
6 - مکروه است ماموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود(650).

پرسش

1 - در رکعت سوم و چهارم نماز چه وقت می توان اقتدا کرد؟
2 - تقدم و تاخر از امام جماعت در افعال نماز چه حکمی دارد؟
3 - اگر ماموم تکبیر بگوید و نماز را شروع کند و رد حال رفتن به رکوع، امام جماعت از رکوع برخیزد تکلیف چیست؟
4 - اگر نمازگزاران صف جلو فرادا شود، نماز افراد صفهای بعد چه حکمی دارد؟
5 - اگر انسان به نماز جماعت حاضر شود و نداند رکعت چندم است، آیا می تواند اقتدا کند؟