فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

احکام نماز جماعت

1 - اگر جای ماموم بلندتر از امام باشد، در صورتی که بلندی آن به مقدار متعارف باشد، اشکال ندارد؛ مثل آن که امام در صحن مسجد و ماموم در پشت بام به نماز بایستد، ولی اگر مثل ساختمانهای چند طبقه این زمان باشد، جماعت اشکال دارد(643).
2 - اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده اند، بچه ممیز؛ یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد فاصله شود و:
می دانند نماز او صحیح است - می توانند اقتدا کند.
می دانند نماز او باطل است - نمی توانند اقتدا کنند(644).
نمی دانند نمازش صحیح است یا باطل - می توانند اقتدا کنند(645).
3 - بعد از تکبیر امام جماعت، اگر صف جلو آماده نماز و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد، کسی که در صف بعد ایستاده، می تواند تکبیر بگوید(646).
4 - اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شود یا همه آنها نیست فرادا نمایند، اگر فاصله به اندازه یک قدم بزرگ نباشد، نماز صف بعد به طور جماعت صحیح است و اگر بیشتر از این مقدار باشد، فرادا می شود و صحیح است(647).
5 - اگر امام ایستاده باشد و ماموم نداند که در کدام رکعت است، می تواند اقتدا کند، ولی باید حمد و سوره را به قصد قربت بخواند و اگر چه بعد بفهمد که امام در رکعت اول یا دوم بوده، نمازش صحیح است(648).

استفتاء

س - در صف جماعت اگر در یک صف یا صفها بین مردان که در یک طرف قرار دارند و زنان که در طرف دیگرند، حجابی نباشد، آیا نماز آنها اشکال ندارد؟
ج - اشکال ندارد(649).

برخی از مستحبات و مکروهات نماز جماعت:

1 - مستحب است امام در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال و تقوا در صف اول بایستند.
2 - مستحب است صفهای جماعت منظم باشد و بین کسانی که در یک صف ایستاده اند فاصله نباشد.
3 - مستحب است بعد از گفتن قد قامت الصلوه مامومین برخیزند.
4 - مستحب است امام جماعت حال مامومی را که از دیگران ضعیف تر است رعایت کند و عجله نکند، تا افراد ضعیف برسند و قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد، مگر آن که بداند همه کسانی که به او اقتدا کرده اند به طولانی شدن مایلند.
5 - اگر در صف های جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها بایستد.
6 - مکروه است ماموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود(650).