فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چگونگی پیروی ماموم، از امام جماعت:

در اقوال؛ مانند حمد، سوره، ذکر و تشهد، جلو افتادن از امام یا عقب افتادن از او اشکال ندارد، مگر در تکبیره الاحرام.
در اعمال؛ مانند رکوع، سر برداشتن از رکوع و سجده، پیش افتادن جایز نیست، پس اگر عمداً قبل از امام به رکوع برود یا از رکوع برخیزد، یا به سجده برود معصیت کرده، گرچه نمازش صحیح است، ولی عقب افتادن اگر زیاد نباشد اشکال ندارد(638).

مساله:

اگر موقعی که امام جماعت در رکوع است اقتدا کند، ممکن است یکی از این حالت ها را داشته باشد:
قبل از تمام شدن ذکر رکوع امام جماعت به رکوع می رسد - نمازش به جماعت صحیح است.
وقتی به حد رکوع می رسد، ذکر رکوع امام جماعت تمام شده ولی هنوز امام در رکوع است - نمازش به جماعت صحیح است.
به رکوع رود ولی به رکوع امام هم نرسد - نمازش به طور فرادا صحیح است(639).

اگر ماموم، سهواً پیش از امام:

1 - به رکوع رود - واجب است برخیزد و با امام جماعت به رکوع برود.
2 - از رکوع برخیزد - چنانچه امام در رکوع باشد باید به رکوع برگردد و با امام سر از رکوع بردارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است، نماز را باطل نمی کند(640).
3 - به سجده رود - واجب است، سر از سجده بر دارد و با امام به سجده رود(641).
4 - سر از سجده بردارد - باید به سجده برگردد(642).