فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

رکعت چهارم

1 - در بین حمد یا تسبیحات - حکم اقتدا در رکعت سوم را دارد، و آنگاه که امام جماعت در رکعت آخر نماز برای تشهد و سلام می نشیند، ماموم می تواند برخیزد و نمازش را به تنهائی ادامه دهد، و می تواند، به طور نیم خیز بنشیند تا تشهد و سلام امام جماعت تمام شود و سپس برخیزد.
2 - در رکوع - رکوع و سجده ها را با امام به جا می آورد، (اکنون رکعت چهارم امام و رکعت اول ماموم است) و بقیه نماز را همانگونه که گذشت انجام می دهد(635).

وظیفه ماموم در نماز جماعت

1 - ماموم نباید تکبیره الاحرام را پیش از امام بگوید، بلکه احتیاط واجب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده، تکبیر نگوید(636).
2 - ماموم باید غیر از حمد و سوره، همه چیز نماز را خودش بخواند، ولی اگر رکعت اول یا دوم از، رکعت سوم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را بخواند(637).

چگونگی پیروی ماموم، از امام جماعت:

در اقوال؛ مانند حمد، سوره، ذکر و تشهد، جلو افتادن از امام یا عقب افتادن از او اشکال ندارد، مگر در تکبیره الاحرام.
در اعمال؛ مانند رکوع، سر برداشتن از رکوع و سجده، پیش افتادن جایز نیست، پس اگر عمداً قبل از امام به رکوع برود یا از رکوع برخیزد، یا به سجده برود معصیت کرده، گرچه نمازش صحیح است، ولی عقب افتادن اگر زیاد نباشد اشکال ندارد(638).