فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (36) نماز جماعت (2)

حالتهای مختلف برای پیوستن به نماز جماعت (اقتدا کردن)

رکعت اول
1 - در بین قرائت - ماموم حمد و سوره را نمی خواند و بقیه اعمال را با امام جماعت به جا می آورد.
2 - در رکوع - رکوع و بقیه اعمال را با امام جماعت به جا می آورد(632).
رکعت دوم
1 - در بین قرائت - ماموم حمد و سوره را نمی خواند و با امام، قنوت و رکوع و سجده را به جا می آورد و آنگاه که امام جماعت تشهد می خواند، بنا بر احتیاط واجب باید به صورت نیم خیز، بنشیند و اگر نماز دو رکعتی است یک رکعت دیگر به تنهایی بخواند و نماز را تمام کند و اگر سه یا چهار رکعتی است، در رکعت دوم که امام جماعت در رکعت سوم می باشد، حمد و سوره بخواند (هر چند امام جماعت تسبیحات بخواند) و آنگاه که امام جماعت رکعت سوم را تمام کرد و و برای رکعت چهارم بر می خیزد، ماموم باید پس از دو سجده، تشهد بخواند، و برخیزد و قرائت رکعت سوم را به جا آورد و در رکعت آخر نماز که امام جماعت با تشهد و سلام، نماز را به پایان می برد یک رکعت دیگر می خواند(633).
2 - در رکوع: - رکوع را با امام جماعت به جا می آورد و بقیه نماز را همانگونه که گفته شد، انجام می دهد.
3 - در قنوت: - قنوت را با امام جماعت می خواند و همانند آنچه برای اقتدای در بین قرائت گفته شد، عمل می کند.

رکعت سوم

1 - در بین حمد یا تسبیحات - چنانچه می داند که اگر اقتدا کند بای خواندن حمد و سوره و یا حمد تنها وقت دارد، می تواند اقتدا کند و باید حمد و سوره یا حمد را بخواند، و اگر می داند فرصت ندارد، بنابر احتیاط واجب باید صبر کند تا امام جماعت به رکوع رود، سپس به او اقتدا کند.
2 - در رکوع - چنانچه در رکوع اقتدا کند، رکوع را با امام به جا می آورد و حمد و سوره برای آن رکعت ساقط است، و بقیه نماز را همانگونه که قبلاً بیان شد به جا می آورد(634).