فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - کدامیک از نمازهای مستحبی را می توان به جماعت خواند؟
2 - شرایط نماز جماعت از نظر جایگاه امام و ماموم چیست؟
3 - کسانی که در نماز جماعت حتی یک نفر از صف جلو را نمی بینند نمازشان چه حکمی دارد؟
4 - کدامیک از نمازهای واجب را نمی توان به جماعت خواند؟
5 - با مراجعه به رساله توضیح المسائل بفرمایید، آیا کسی که با وضوی جبیره ای یا با تیمم نماز می خواند می تواند امام جماعت باشد؟

درس (36) نماز جماعت (2)

حالتهای مختلف برای پیوستن به نماز جماعت (اقتدا کردن)

رکعت اول
1 - در بین قرائت - ماموم حمد و سوره را نمی خواند و بقیه اعمال را با امام جماعت به جا می آورد.
2 - در رکوع - رکوع و بقیه اعمال را با امام جماعت به جا می آورد(632).
رکعت دوم
1 - در بین قرائت - ماموم حمد و سوره را نمی خواند و با امام، قنوت و رکوع و سجده را به جا می آورد و آنگاه که امام جماعت تشهد می خواند، بنا بر احتیاط واجب باید به صورت نیم خیز، بنشیند و اگر نماز دو رکعتی است یک رکعت دیگر به تنهایی بخواند و نماز را تمام کند و اگر سه یا چهار رکعتی است، در رکعت دوم که امام جماعت در رکعت سوم می باشد، حمد و سوره بخواند (هر چند امام جماعت تسبیحات بخواند) و آنگاه که امام جماعت رکعت سوم را تمام کرد و و برای رکعت چهارم بر می خیزد، ماموم باید پس از دو سجده، تشهد بخواند، و برخیزد و قرائت رکعت سوم را به جا آورد و در رکعت آخر نماز که امام جماعت با تشهد و سلام، نماز را به پایان می برد یک رکعت دیگر می خواند(633).
2 - در رکوع: - رکوع را با امام جماعت به جا می آورد و بقیه نماز را همانگونه که گفته شد، انجام می دهد.
3 - در قنوت: - قنوت را با امام جماعت می خواند و همانند آنچه برای اقتدای در بین قرائت گفته شد، عمل می کند.