فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - آیا در غیر حج، شیعیان می توانند به امام جماعت اهل تسنن اقتدا نمایند یا خیر؟
ج - می توانند(631).

پرسش

1 - کدامیک از نمازهای مستحبی را می توان به جماعت خواند؟
2 - شرایط نماز جماعت از نظر جایگاه امام و ماموم چیست؟
3 - کسانی که در نماز جماعت حتی یک نفر از صف جلو را نمی بینند نمازشان چه حکمی دارد؟
4 - کدامیک از نمازهای واجب را نمی توان به جماعت خواند؟
5 - با مراجعه به رساله توضیح المسائل بفرمایید، آیا کسی که با وضوی جبیره ای یا با تیمم نماز می خواند می تواند امام جماعت باشد؟

درس (36) نماز جماعت (2)