فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

نمازها و حالتهای مختلفی که جماعت صحیح نیست:

1 - نمازهای مستحبی، به جز نماز طلب باران و نمازهای واجب که به جهتی مستحب شده است؛ مانند نماز عیدین در زمان غیبت، که به قصد رجاء به جماعت صحیح است.
2 - هیچکدام از نمازهای یومیه را نمی توان به نازهای آیات، اموات، احتیاط اقتدا کرد و عکس آن نیز صحیح نیست(628).
3 - صحیح بودن نماز طواف نیز به جماعت محل اشکال است(629).
4 - اگر انسان نداند نمازی را که امام جماعت می خواند نماز واجب یومیه است یا نماز مستحب، نمی تواند به او اقتدا کند(630).

استفتاء

س - آیا در غیر حج، شیعیان می توانند به امام جماعت اهل تسنن اقتدا نمایند یا خیر؟
ج - می توانند(631).

پرسش

1 - کدامیک از نمازهای مستحبی را می توان به جماعت خواند؟
2 - شرایط نماز جماعت از نظر جایگاه امام و ماموم چیست؟
3 - کسانی که در نماز جماعت حتی یک نفر از صف جلو را نمی بینند نمازشان چه حکمی دارد؟
4 - کدامیک از نمازهای واجب را نمی توان به جماعت خواند؟
5 - با مراجعه به رساله توضیح المسائل بفرمایید، آیا کسی که با وضوی جبیره ای یا با تیمم نماز می خواند می تواند امام جماعت باشد؟