فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

نمازها و حالتهای مختلفی که جماعت صحیح است:

صفحه 209 نیاز به اسکن دارد.

مساله:

اگر امام جماعت نماز قضاء یومیه خود یا دیگری را می خواند، در صورتی که نماز قضای قطعی باشد اقتدای به او اشکال ندارد ولی در صورتی که احتیاطاً نماز را قضا می کند، نمی توان به او اقتدا کرد(627).

نمازها و حالتهای مختلفی که جماعت صحیح نیست:

1 - نمازهای مستحبی، به جز نماز طلب باران و نمازهای واجب که به جهتی مستحب شده است؛ مانند نماز عیدین در زمان غیبت، که به قصد رجاء به جماعت صحیح است.
2 - هیچکدام از نمازهای یومیه را نمی توان به نازهای آیات، اموات، احتیاط اقتدا کرد و عکس آن نیز صحیح نیست(628).
3 - صحیح بودن نماز طواف نیز به جماعت محل اشکال است(629).
4 - اگر انسان نداند نمازی را که امام جماعت می خواند نماز واجب یومیه است یا نماز مستحب، نمی تواند به او اقتدا کند(630).