فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط امام جماعت

امام جماعت باید این شرایط را دارا باشد:
بلوغ و عقل.
عدالت.
رجولیت (مرد بودن).
نماز را بطور صحیح بخواند.
مسلوس و مبطون (623) نباشد.
به واسطه عذری با لباس نجس نماز نخواند.
بیماری خوره یا پیسی نداشته باشد(624).

مساله:

کسی که ایستاده نماز می خواند نمی تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند اقتدا کند.

استفتاء

س - آیا مامومی که قرائتش فصیحتر از امام جماعت است، می تواند برای نماز جماعت به این امام اقتدا کند؟
ج - اقتدا صحیح است(625).
س - آیا می شود به مامومی که در نماز چهار رکعتی دو رکعت آن را به جماعت خوانده و دو رکعت باقی مانده را فرادا می خواند اقتدا کرد؟
ج - مانع ندارد(626).