فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - طبقه دوم مسجد مامومین زن یا مرد اقتدا می نمایند به لبه این طبقه یک دیوار نیم متری وجود دارد، آیا دیوار ضرری به جماعت آنها می زند یا خیر؟
ج - اشکال ندارد(622).

شرایط امام جماعت

امام جماعت باید این شرایط را دارا باشد:
بلوغ و عقل.
عدالت.
رجولیت (مرد بودن).
نماز را بطور صحیح بخواند.
مسلوس و مبطون (623) نباشد.
به واسطه عذری با لباس نجس نماز نخواند.
بیماری خوره یا پیسی نداشته باشد(624).

مساله:

کسی که ایستاده نماز می خواند نمی تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند اقتدا کند.