فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط نماز جماعت

هنگام برپایی نماز جماعت، شرایط زیر باید مراعات شود:
ماموم از امام جلوتر نایستد و احتیاط واجب آن است که کمی عقب تر بایستد.
جایگاه امام جماعت از جایگاه مامومین بالاتر نباشد.
فاصله امام و ماموم و فاصله صف ها، زیاد نباشد.
بین امام و ماموم و همچنین بین صف ها چیزی مانند دیوار یا پرده مانع نباشد، ولی نصب پرده بین صف مردها و زنها اشکال ندارد(620).

توضیح:

مامومین باید با امام جماعت مرتبط باشند و ارتباط آنها یا بدون واسطه است که بین امام و ماموم نباید بیش از یک گام فاصله باشد؛ یعنی از محل سجده ماموم تا محل ایستادن امام، یا با واسطه سایر مامومین که از جلو یا سمت راست یا چپ باید این ارتباط برقرار باشد، و این ارتباط دو شرط دارد:
بین نماز گزار و صف جلو، یا کسی که طرف راست و چپ او قرار دارد، بیش از یک گام فاصله نباشد.
اگر در صف اول ایستاده، نباید مقابل او مانعی باشد که نتواند امام جماعت را ببیند، پس اگر امام جماعت در محراب باشد، کسانی که دو طرف محراب پشت دیوار می ایستند و امام جماعت را نمی بینند، نمی توانند اقتدا کنند. ولی اگر مانعی در کار نباشد و به جهت طولانی بودن صف، امام جماعت را نبیند اشکال ندارد.
اگر در صفوف بعدی ایستاده است، باید مانعی از دیدن صف جلو وجود نداشته باشد، پس اگر صفوف جماعت تا در شبستان برسد، کسی که بیرون شبستان مقابل در ایستاده که صف جلو را می بیند و کسانی که پشت سر او ایستاده اند نمازشان صحیح است ولی کسانی که دو طرف پشت دیوار ایستاده اند و از صف جلو، کسی (حتی یک نفر) را نمی بینند، نمازشان باطل است(621).

استفتاء

س - طبقه دوم مسجد مامومین زن یا مرد اقتدا می نمایند به لبه این طبقه یک دیوار نیم متری وجود دارد، آیا دیوار ضرری به جماعت آنها می زند یا خیر؟
ج - اشکال ندارد(622).