فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

اهمیت نماز جماعت

گذشته از آن که در روایات برای نماز جماعت اجر و پاداش بسیاری وارد شده است، با دقت در برخی از مسائل فقهی، به اهمیت این عبادت پی بریم و در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1 - مستحب است نمازهای واجب، به خصوص نمازهای یومیه، را به جماعت بخوانند.
2 - شرکت در نماز جماعت برای هر کس مستحب است، به ویژه برای همسایه مسجد.
3 - مستحب است، انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند.
4 - نماز جماعت، هر چند اول وقت خوانده نشود، از نماز فرادای اول وقت بهتر است.
5 - نماز جماعتی که مختصر خوانده می شود، از نماز فرادایی که طول بدهد بهتر است.
6 - سزاوار نیست انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند.
7 - حاضر که جماعت از روی بی اعتنایی به آن، جایز نیست.
8 - وقتی که جماعت برپا می شود، مستحب است کسی که نمازش را فرادا خوانده دوباره به جماعت بخواند.
9 - امام یا ماموم می تواند نمازی را که به جماعت خوانده، دوباره به جماعت بخواند، در صورتی که جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشد(618).

استفتاء

س - اگر کسی در نماز جماعت توجه کافی نداشته باشد ولی در منزل و به طور فرادا نمازش از توجه بیشتری برخوردار باشد می تواند در منزل نماز بخواند به جای جماعت؟
ج - مانع ندارد و جماعت بهتر است(619).

شرایط نماز جماعت

هنگام برپایی نماز جماعت، شرایط زیر باید مراعات شود:
ماموم از امام جلوتر نایستد و احتیاط واجب آن است که کمی عقب تر بایستد.
جایگاه امام جماعت از جایگاه مامومین بالاتر نباشد.
فاصله امام و ماموم و فاصله صف ها، زیاد نباشد.
بین امام و ماموم و همچنین بین صف ها چیزی مانند دیوار یا پرده مانع نباشد، ولی نصب پرده بین صف مردها و زنها اشکال ندارد(620).