فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

نماز قضای پدر

1 - تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نماز خود عاجز باشد، شخص دیگر نمی تواند نمازهای او را قضا کند(611).
2 - پس از مرگ پدر، نمازها و روزه هایی را که به جا نیاورده، بر پسر بزرگتر او واجب آیت آن نمازها و روزه ها را قضا کند، و احتیاط مستحب است نماز و روزه هایی را که از مادرش قضا شده، به جا آورد(612).
3 - حالتهای مختلف پسر نسبت به نماز قضای پدر:
الف: می داند پدر نماز قضا داشته است و:
تعداد آن را هم می داند: باید آنها را قضا کند.
تعداد آن را نمی داند: اگر مقدار کمتر را به جا آورد کافی است.
شک دارد که خودش به جا آورده است یا نه: احتیاط واجب باید قضا کند(613).
ب: شک دارد که پدر، نماز قضا داشته است یا نه: چیزی بر او واجب نیست(614).
4 - اگر پسر بخواهد نماز پدر یا مادر را بخواند، باید به تکلیف خود عمل کند؛ مثلاً نماز قضای صبح و مغرب و عشاء را باید بلند بخواند(615).
5 - اگر پسر بزرگتر، پیش از آن که نماز و روزه پدر را قضا کند، از دنیا برود، بر پسر دوم چیزی واجب نیست(616).

استفتاء

س - کسی که خودش نماز و روزه قضا دارد، آیا می تواند نماز و روزه استیجاری به عهده بگیرد و در صورت توانستن، آیا از دو نفر هم می تواند قبول کند؟
ج - مانع ندارد(617).

پرسش

1 - کارمندانی که چندین سال در شهری کار می کنند، آیا آنجا وطن آنان محسوب می شود؟
2 - در چه صورتی ممکن است جایی که زادگاه انسان نیست و قصد ماندن همیشگی را نیز ندارند، حکم وطن داشته باشد؟
3 - شخصی برای انجام کاری به شهری مسافرت می کند و می داند که کار او بیش از ده روز طول می کشد، ولی پس از گذشت سه روز متوجه می شود که پنج روز دیگر، کارش به انجام می رسد و از آنجا خواهد رفت، تکلیف نمازهای خوانده شده وی در ایامی که گذشته و پنج روز آینده چیست؟
4 - شخصی به گمان آن که سفرش کمتر از هشت فرسخ است، نماز را تمام خوانده و پس از تمام متوجه می شود که بیش از هشت فرسخ بوده، نمازهای خوانده شده چه حکمی دارد؟
5 - کسی که می داند یکی از نمازهای یومیه اش قضا شده ولی نمی داند کدام بوده تکلیفش چیست؟
6 - آیا در سفری که نماز شکسته است می توان فضای نماز چهار رکعتی خواند؟
7 - در حادثه ای پدر و پسر بزرگ از فوت می کنند، آیا نماز قضای پدر، بر پسر بعدی او واجب است؟