فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - شخصی که مدت 2 یا 3 روز بی هوش بوده، آیا نمازهایی را که در این مدت نخوانده قضا لازم است یا خیر؟
ج - اگر تمام وقت بی هوش بوده و به دست خود بیهوش نشده قضا ندارد(610).

نماز قضای پدر

1 - تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نماز خود عاجز باشد، شخص دیگر نمی تواند نمازهای او را قضا کند(611).
2 - پس از مرگ پدر، نمازها و روزه هایی را که به جا نیاورده، بر پسر بزرگتر او واجب آیت آن نمازها و روزه ها را قضا کند، و احتیاط مستحب است نماز و روزه هایی را که از مادرش قضا شده، به جا آورد(612).
3 - حالتهای مختلف پسر نسبت به نماز قضای پدر:
الف: می داند پدر نماز قضا داشته است و:
تعداد آن را هم می داند: باید آنها را قضا کند.
تعداد آن را نمی داند: اگر مقدار کمتر را به جا آورد کافی است.
شک دارد که خودش به جا آورده است یا نه: احتیاط واجب باید قضا کند(613).
ب: شک دارد که پدر، نماز قضا داشته است یا نه: چیزی بر او واجب نیست(614).
4 - اگر پسر بخواهد نماز پدر یا مادر را بخواند، باید به تکلیف خود عمل کند؛ مثلاً نماز قضای صبح و مغرب و عشاء را باید بلند بخواند(615).
5 - اگر پسر بزرگتر، پیش از آن که نماز و روزه پدر را قضا کند، از دنیا برود، بر پسر دوم چیزی واجب نیست(616).

استفتاء

س - کسی که خودش نماز و روزه قضا دارد، آیا می تواند نماز و روزه استیجاری به عهده بگیرد و در صورت توانستن، آیا از دو نفر هم می تواند قبول کند؟
ج - مانع ندارد(617).