فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مسافری که نمازش را تمام خوانده، اگر:

الف: نمی دانست که مسافر باید نماز را شکسته بخواند: نمازی که خوانده صحیح است(596).
با: حکم سفر را می دانست ولی بعضی از جزئیات را نمی دانست، یا نمی دانست که مسافر است: نمازی را که خوانده، باید دوباره بخواند(597).

غیر مسافری که نمازش را شکسته خوانده است:

کسی که باید نماز را تمام بخواند، اگر شکسته به جا آورد، در هر صورت نمازش باطل است(598).

اماکن تخییر

در این مکانها مسافر می تواند نماز را تمام یا شکسته بخواند:
مسجد الحرام
مسجد النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) در مدینه منوره
مسجد کوفه
حرم امام حسین (علیه السلام) (599)