فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرط هفتم

1 - صحرا نشینانی که در بیابانها گردش می کنند و هر جا آب و خوراک برای خود و حیوانهایشان پیدا کنند می مانند و بعد از چندی به جای دیگر می روند، در این سفرها باید نماز را تمام بخوانند(579).
2 - اگر صحرانشین برای زیارت یا حج یا تجارت و مانند اینها مسافرت کند، باید نماز را شکسته بخواند(580).

شرط هشتم

1 - کسی که شغل او مسافرت است؛ مانند خلبان، ملوان و راننده، در سفرهایی که شغل اوست باید در غیر سفر اول نماز را تمام بخواند، ولی در سفر اول، هر چند طول بکشد، نمازش شکسته است(581).
2 - کسی که شغلش مسافرت است، اگر برای کار دیگری؛ مثلاً برای زیارت یا حج مسافرت کند، باید نماز را شکسته بخواند ولی اگر مثلاً راننده مسافران را می برد و کرایه می گیرد و خودش نیز زیارت می کند، باید نمازش را تمام بخواند(582).
3 - راننده و دوره گردی که در دو سه فرسخی شهر رفت و آمد می کند، شغل او مسافرت نیست و چنانچه اتفاقاً سر هشت فرسخی برود، باید نماز را شکسته بخواند(583).
4 - کسی که شغلش مسافرت است، اگر ده روز یا بیشتر در وطن یا غیر وطن بماند و به مسافرت شغلی نرود باید در سفر اولی که بعد از ده روز می رود، نماز را شکسته بخواند(584).

پرسش

1 - معلمی برای تدریس هر روز صبح از وطن خود به روستایی در شرق که فاصله آن 20 کیلومتر است می رود و بعد از ظهر به روستایی در غرب که فاصله آن با روستای اول 50 کیلومتر می باشد می رود و شب به وطن بر می گردد، نماز او در دو روستا و در بین راه تمام است یا شکسته؟
2 - مامور بررسی قطع سیم برق برای یافتن محل قطع از محل خود حرکت می کند و بدون قصد 58 کیلومتر از شهر دور می شود، نماز او در این ماموریت، از آغاز تا پایان، تمام است یا شکسته؟
3 - همسر و فرزندان که همراه مرد خانواده مسافرت می روند نمازشان تمام است یا شکسته؟
4 - کشاورزی که هر روز از روستا به مزرعه خود که در فاصله 12 فرسخی است می رود و بر می گردد، نمازش چه حکمی دارد؟
5 - شخصی پس از پیمودن پنج فرسخ از راه به علت پدید آمدن نقص فنی وسیله نقلیه خود، تصمیم به برگشت می گیرد، اگر همانجا یا در برگشت بخواهد نماز بخواند، نمازش تمام است یا شکسته؟
6 - آیا این افراد شغلشان مسافرت است؟
مامور خرید یک وزارتخانه که از شهرهای مختلف خرید می کند.
آموزگاری که هر روز برای تدریس به شهر دیگری می رود و بر می گردد.
راننده گریدر که جاده را تیغ می زند.
راننده اتوبوسهای شرکت واحد.
مهمانداران هواپیما، کشتی، قطار.