فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرط چهارم

اگر در بین راه از ادامه سفر منصرف شود:
پیش از رسیدن به چهار فرسخ، باید نماز را تمام بخواند.
بعد از رسیدن به چهار فرسخ 1 - بخواهد همانجا بماند و بعد از ده روز برگردد 2 - مردد شود که بماند یا برگردد 3 - بخواهد برگردد، باید نماز را شکسته بخواند. (574) نماز را تمام بخواند.

شرط پنجم

1 - کسی که می خواهد، در بین راه، پیش از پیمودن هشت فرسخ، از وطن خود عبور کند، یا ده روز در محلی بماند، باید نماز را تمام بخواند، چون با رسیدن به وطن یا جایی که ده روز می ماند، سفر تمام می شود و این سفر کمتر از هشت فرسخ است(575).
2 - اگر در سفر، پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد یا جایی ده روز در محلی بماند، اگر باقیمانده سفر هشت فرسخ باشد، یا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و برگردد، باید در باقیمانده سفر، نماز را شکسته بخواند(576).

شرط ششم

1 - اگر سفر، به خودی خود حرام باشد؛ مثل فرار از جبهه جهاد، یا برای کار حرام باشد؛ مانند سفر برای سرقت، در چنین سفری نماز تمام است(577).
2 - کسی که سفر او حرام نیست و برای کار حرام هم سفر نمی کند، اگر چه معصیتی انجام دهد؛ مثلاً غیبت کند، باید نماز را شکسته بخواند(578).