فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

احتیاط واجب:

1 - سلام بی جا (مثلاً در رکعت سوم نماز چهار رکعتی سهواً سلام بدهد).
2 - تشهد را فراموش کند

احتیاط مستحب: مقداری از سلام واجب نماز بی جا گفته شود(553).

4 - اگر چیزی را که غلط خوانده دوباره صحیح بخواند، سجده سهو واجب نیست(554).
5 - اگر در نماز سهواً مدتی حرف بزند و تمام آن یک مرتبه حساب شود، دو سجده سهو کافی است(555).

اجزای فراموش شده نماز

1 - هیچیک از اجزای فراموش شده نماز، قضا ندارد، بجز تشهد و یک سجده که سهواً ترک شده باشد ولی سایر اجزاء واجب نماز اگر عمداً ترک شود، نماز باطل است و اگر واجبات غیر رکنی سهواً ترک شود، نماز باطل نیست و قضا کردن آن لازم نیست(556).
2 - اگر نماز گزار، سجده یا تشهد را فراموش کند، بنابر احتیاط واجب، پس از سلام نماز، بدون آن که صورت نماز را بر هم بزند، باید قضای آن را بجا آورد و سپس سجده سهوی که لازم شده است بجا آورد(557).
3 - اگر بین نماز و قضای تشهد یا سجده کاری کند که عمدی و سهوی آن، نماز را باطل می کند؛ مثلاً پشت به قبله کند، باید قضای سجده را به جا آورد و نمازش صحیح است(558).
4 - کسی که باید سجده یا تشهد را قضا کند، اگر برای کار دیگری هم سجده سهو بر او واجب شده باشد، باید بعد از نماز، سجده یا تشهد را قضا کند، بعد سجده سهو را بجا آورد(559).