فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

نماز احتیاط

1 - در مواردی که نماز احتیاط واجب می شود؛ مثل شک بین 3 و 4، باید بعد از سلام نماز بدون آن که صورت نماز را بهم بزند یا مبطلی از مبطلات نماز را انجام دهد، برخیزد و بدون اذان و اقامه تکبیر بگوید و نماز احتیاط را بخواند(548).

فرق نماز احتیاط با نمازهای دیگر:

نیت آن را نباید به زبان آورد.
سوره و قنوت ندارد (هر چند دور رکعتی باشد).
حمد را باید آهسته بخواند (بنابر احتیاط واجب).
2 - اگر یک رکعت نماز احتیاط واجب باشد، پس از سجده ها، تشهد می خواند و سلام می دهد و اگر دو رکعت واجب شده باشد، نباید در رکعت تشهد و سلام بخواند، بلکه باید یک رکعت دیگر هم (بدون تکبیره الاحرام) بخواند و در پایان رکعت دوم تشهد خوانده، سلام می دهد(549).
3 - اگر پس از سلام نماز، نماز را عمداً یا سهواً نخواند، بنابر احتیاط واجب باید نماز احتیاط را بخواند و نماز را هم اعاده کند(550).

استفتاء

س - کسی که وظیفه اش خواندن نماز به طور خوابیده است، اگر شک بین 3 و 4 کند باید یک رکعت نماز احتیاط بخواند یا دو رکعت؟ یا بستگی به نیت دارد؟
ج - مخیر است بین یک رکعت خوابیده به جای یک رکعت ایستاده یا دو رکعت خوابیده به جای دو رکعت نشسته(551).