فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

(6) شک در انجام نماز

قبل از گذشتن وقت - باید نماز را بخواند.
پس از گذشتن وقت - لازم نیست آن نماز را بخواند.

(7) شک در صحت نماز - اعتنا نمی شود.

مساله: کسی که در انجام نماز کثیر الشک است حکم افراد عادی را دارد ولی وسواسی به شک خود اعتنا نمی کند، هر چند در وقت نماز شک کند(544).

حکم گمان در نماز

در اصل نماز: حکم شک را دارد(545).
در رکعات نماز: حکم یقین را دارد(546).
در اجزاء و افعال نماز: در مواردی که با وظیفه شک مخالف است، بنابر احتیاط واجب، باید احتیاط کند؛ مثلاً اگر در حال قیام قبل از رفتن به سجده گمان به انجام رکوع دارد ولی یقین ندارد، رکوع را بجا می آورد و نماز را هم اعاده می کند(547).