فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شک در نماز مستحبی(542)

وظیفه نمازگزار
1 - در رکعات نماز مستحبی شک کند: مانند وظیفه ای که برای کثیر الشک گفته شد عمل می کند.
2 - در اجزاء نافله شک کند، خواه رکن باشد یا غیر رکن:
محل آن نگذشته: باید آن را بجا آورد.
محل آن گذشته: به شک اعتنا نمی کند.
شک در اصل نماز(543)

(6) شک در انجام نماز

قبل از گذشتن وقت - باید نماز را بخواند.
پس از گذشتن وقت - لازم نیست آن نماز را بخواند.

(7) شک در صحت نماز - اعتنا نمی شود.

مساله: کسی که در انجام نماز کثیر الشک است حکم افراد عادی را دارد ولی وسواسی به شک خود اعتنا نمی کند، هر چند در وقت نماز شک کند(544).