فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شک امام و ماموم

در نماز جماعت اگر امام جماعت شک کند ولی ماموم شک نداشته باشد و مثلاً با گفتن الله اکبر امام را مطلع کند، امام جماعت به شک خود اعتنا نمی کند و همچنین اگر ماموم شک کند ولی امام جماعت شک نداشته باشد، همانگونه که امام جماعت، نماز را انجام می دهد او هم عمل می کند و صحیح است(541).

شک در نماز مستحبی(542)

وظیفه نمازگزار
1 - در رکعات نماز مستحبی شک کند: مانند وظیفه ای که برای کثیر الشک گفته شد عمل می کند.
2 - در اجزاء نافله شک کند، خواه رکن باشد یا غیر رکن:
محل آن نگذشته: باید آن را بجا آورد.
محل آن گذشته: به شک اعتنا نمی کند.
شک در اصل نماز(543)

(6) شک در انجام نماز

قبل از گذشتن وقت - باید نماز را بخواند.
پس از گذشتن وقت - لازم نیست آن نماز را بخواند.