فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - اگر نمازگزار در حال تشهد شک کند، یک سجده بجا آورده یا دو سجده، تکلیف چیست؟
2 - اگر پس از ادای حرفی از یک کلمه در صحت آن شک کند تکلیف چیست؟
3 - اگر مسافر در نماز ظهر شک بین 2 و 3 برایش پیش آید وظیفه اش چیست؟
4 - حکم شک بین 4 و 5 در حالت ایستاده چیست؟
5 - حکم شک بین 2 و 3 در نماز چهار رکعتی در حال قیام پس از رکوع چیست؟
6 - در کدام یک از صورتهای شک، دو رکعت نماز احتیاط واجب می شود؟

درس (31) و (32) شکیات نماز (2)

(5) شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد

شک بعد از محل (توضیح آن در شک در اجزاء گذشت.
شک پس از سلام.
شک بعد از وقت نماز.
شک کثیر الشک.
شک امام و ماموم در نماز جماعت.
شک در نماز مستحبی(535).
توضیح