فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

آمین گفتن

اگر بعد از حمد آمین بگوید نماز باطل است ولی اگر اشتباهاً یا از روی تقیه بگوید نمازش باطل نیست(527).

چیزهایی که در نماز مکروه است:

1 - بر هم گذاشتن چشمها.
2 - بازی کردن با انگشتان و دستها.
3 - سکوت کردن هنگام خواندن حمد یا سوره یا ذکر، برای شنیدن حرف کسی.
4 - هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد.
5 - برگرداندن صورت به طرف راست یا چپ به مقدار کم (چون زیاد آن نماز را باطل می کند)(528).

پرسش

1 - اگر نماز گزار سهواً کلمه ای بگوید که معنا داشته باشد، نمازش چه حکمی دارد؟
2 - اگر کسی به نمازگزار بگوید: سلام آیا جواب آن واجب آیت و در صورت وجوب چگونه باید جواب دهد؟
3 - اگر در بین قرائت برای آنکه کسی را متوجه امری کند، الله اکبر بگوید، نماز چه حکمی دارد؟
4 - در چه صورتی می توان برای پرداخت بدهی مردم نماز را رها کرد؟
5 - اگر مسافر در بین نماز متوجه شود قطار آماده حرکت است، آیا می تواند نمازش را رها کند؟
6 - دو کاری که اهل سنت در نماز انجام می دهند و شیعه از آن پرهیز می کند، بلکه مبطل نماز می داند کدام است؟