فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

دستها را بر هم گذاشتن

اگر مثل بعضی افراد که شیعه نیستند در حال نماز دستها را روی هم بگذارد نماز باطل است(526).

آمین گفتن

اگر بعد از حمد آمین بگوید نماز باطل است ولی اگر اشتباهاً یا از روی تقیه بگوید نمازش باطل نیست(527).

چیزهایی که در نماز مکروه است:

1 - بر هم گذاشتن چشمها.
2 - بازی کردن با انگشتان و دستها.
3 - سکوت کردن هنگام خواندن حمد یا سوره یا ذکر، برای شنیدن حرف کسی.
4 - هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد.
5 - برگرداندن صورت به طرف راست یا چپ به مقدار کم (چون زیاد آن نماز را باطل می کند)(528).