فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

بر هم زدن صورت نماز

1 - اگر در بین نماز کاری کند که صورت نماز را بر هم زند؛ مثل دست زدن، به هوا پریدن و مانند اینها، هر چند از روی فراموشی باشد، نماز باطل می شود(521).
2 - اگر در بین نماز به قدری ساکت بماند که نگویند نماز می خواند، نمازش باطل می شود(522).
3 - رها کردن نماز واجب (شکستن نماز) حرام است مگر در حال ناچاری؛ مانند این موارد:
حفظ جان
حفظ مال
جلوگیری از ضرر مالی و بدنی
4 - شکستن نماز برای پرداخت بدهی مردم با این شرایط اشکال ندارد:
طلبکار، طلب خود را می خواهد.
وقت نماز تنگ نیست؛ یعنی می تواند پس از پرداخت بدهی، نماز را در وقت آن بخواند.
در بین نماز نمی تواند بدهی را بپردازد(523).
5 - اگر در بین متوجه که مسجد نجس است و وقت نماز وسعت نداشته باشد و در بین نماز نتواند مسجد را تطهیر کند، باید نماز را رها کند و مسجد را تطهیر نماید و بعد نماز بخواند(524).
6 - شکستن نماز برای مالی که اهمیت ندارد مکروه است(525).

دستها را بر هم گذاشتن

اگر مثل بعضی افراد که شیعه نیستند در حال نماز دستها را روی هم بگذارد نماز باطل است(526).

آمین گفتن

اگر بعد از حمد آمین بگوید نماز باطل است ولی اگر اشتباهاً یا از روی تقیه بگوید نمازش باطل نیست(527).