فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - اگر کسی به نمازگزار سلام کند و فقط بگوید: سلام نمازگزار چگونه باید پاسخ دهد؟
ج - جواب واجب است و در جواب یا باید به لفظ سلام اکتفا کند و یا بگوید: سلام علیکم(518).

خندیدن و گریستن

1 - اگر نمازگزار عمداً با صدا بخندد، نمازش باطل است.
2 - لبخند زدن نماز را باطل نمی کند.
3 - اگر نماز گزار برای کار دنیا عمداً با صدا گریه کند نمازش باطل است.
4 - گریه بدون صدا و گریه از ترس خدا یا برای آخرت - هر چند با صدا باشد - نماز را باطل نمی کند(519).

روی از قبله برگرداندن

1 - اگر عمداً به مقداری روی خود را از قبله برگرداند، به طوری که نگویند رو به قبله است، نمازش باطل است.
2 - اگر سهواً تمام صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند. ولی اگر به طرف راست یا چپ قبله نرسیده است، نماز صحیح است(520).