فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

سخن گفتن

1 - اگر نمازگزار عمداً کلمه ای بگوید و بخواهد با آن معنایی را برساند، نمازش باطل است، اگر چه آن کلمه معنایی نداشته باشد و یک حرف هم باشد(514).
2 - سرفه کردن آروغ زدن و آه کشیدن نماز را باطل نمی کند ولی گفتن آخ و آه و مانند اینها که دو حرف است، اگر عمدی باشد نماز را باطل می کند(515).
3 - در نماز نباید به کسی سلام کرد، ولی اگر کسی به نماز گزار سلام کند واجب است جواب او را بدهد و باید سلام را مقدم بدارد؛ مثلاً بگوید: السلام علیک یا السلام علیکم و نباید علیکم السلام بگوید(516).
4 - اگر کلمه ای را به قصد ذکر بگوید؛ مثلاً بگوید: الله اکبر و در موقع گفتن آن، صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماند اشکال ندارد ولی اگر به قصد این که چیزی به کسی بفهماند بگوید، اگر چه قصد ذکر هم داشته باشد نماز باطل است، چون قصد غیر ذکر اصل است و قصد ذکر فرع بر آن(517).

استفتاء

س - اگر کسی به نمازگزار سلام کند و فقط بگوید: سلام نمازگزار چگونه باید پاسخ دهد؟
ج - جواب واجب است و در جواب یا باید به لفظ سلام اکتفا کند و یا بگوید: سلام علیکم(518).

خندیدن و گریستن

1 - اگر نمازگزار عمداً با صدا بخندد، نمازش باطل است.
2 - لبخند زدن نماز را باطل نمی کند.
3 - اگر نماز گزار برای کار دنیا عمداً با صدا گریه کند نمازش باطل است.
4 - گریه بدون صدا و گریه از ترس خدا یا برای آخرت - هر چند با صدا باشد - نماز را باطل نمی کند(519).