فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (29) مبطلات نماز

آنگاه که نماز گزار، تکبیره الاحرام می گوید و نماز را شروع می کند، تا پایان آن، بعضی از کارها بر او حرام می شود که اگر در نماز، یکی از آنها را انجام دهد نمازش باطل است، مبطلات نماز عبارت است از:
از بین رفتن یکی از شرطهای نماز.
پیش آمدن چیزی که وضو یا غسل را باطل می کند.
خوردن و آشامیدن.
سخن گفتن.
گریستن.
روی از قبله برگرداندن.
کم یا زیاد کردن ارکان نماز.
بر هم زدن صورت نماز.
دستها را بر هم گذاشتن.
آمین گفتن بعد از حمد.
پیش آمدن یکی از شکهایی که مبطل نماز است(508).(509)

احکام مبطلات نماز

1 - اگر در بین نماز یکی از شرایط صحیح بودن آن از بین برود؛ مثلاً در بین نماز بفهمد مکانش غصبی است، نماز باطل است(510).
2 - اگر در بین نماز وضویش باطل شود یا یکی از موجبات غسل پیش آید، نماز باطل است(511).
3 - اگر در بین نماز خوابش ببرد نمازش باطل است(512).
4 - اگر در حال سجده از خواب بیدار شود و شک کند که در سجده آخر نماز است یا در سجده شکر، باید نماز را دوباره بخواند(513).

سخن گفتن

1 - اگر نمازگزار عمداً کلمه ای بگوید و بخواهد با آن معنایی را برساند، نمازش باطل است، اگر چه آن کلمه معنایی نداشته باشد و یک حرف هم باشد(514).
2 - سرفه کردن آروغ زدن و آه کشیدن نماز را باطل نمی کند ولی گفتن آخ و آه و مانند اینها که دو حرف است، اگر عمدی باشد نماز را باطل می کند(515).
3 - در نماز نباید به کسی سلام کرد، ولی اگر کسی به نماز گزار سلام کند واجب است جواب او را بدهد و باید سلام را مقدم بدارد؛ مثلاً بگوید: السلام علیک یا السلام علیکم و نباید علیکم السلام بگوید(516).
4 - اگر کلمه ای را به قصد ذکر بگوید؛ مثلاً بگوید: الله اکبر و در موقع گفتن آن، صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماند اشکال ندارد ولی اگر به قصد این که چیزی به کسی بفهماند بگوید، اگر چه قصد ذکر هم داشته باشد نماز باطل است، چون قصد غیر ذکر اصل است و قصد ذکر فرع بر آن(517).