فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - کسی که نمی تواند برای سجده به طور کامل خم شود، اگر مهر را با دست بالا بیاورد و به پیشانی بگذارد چه حکمی دارد؟ چرا؟
2 - اگر در حال تشهد یادش بیاید که یک سجده بجا آورده، تکلیف چیست؟
3 - مراعات کدام یک از شرایط و واجبات سجده نماز در سجده واجب قرآن نیز لازم است؟
4 - اگر در رکعت سوم نماز متوجه شود، تشهد را فراموش کرده، تکلیف چیست؟
5 - کدام یک از اجزای نماز اگر فراموش شود، قضا دارد؟

درس (29) مبطلات نماز

آنگاه که نماز گزار، تکبیره الاحرام می گوید و نماز را شروع می کند، تا پایان آن، بعضی از کارها بر او حرام می شود که اگر در نماز، یکی از آنها را انجام دهد نمازش باطل است، مبطلات نماز عبارت است از:
از بین رفتن یکی از شرطهای نماز.
پیش آمدن چیزی که وضو یا غسل را باطل می کند.
خوردن و آشامیدن.
سخن گفتن.
گریستن.
روی از قبله برگرداندن.
کم یا زیاد کردن ارکان نماز.
بر هم زدن صورت نماز.
دستها را بر هم گذاشتن.
آمین گفتن بعد از حمد.
پیش آمدن یکی از شکهایی که مبطل نماز است(508).(509)

احکام مبطلات نماز

1 - اگر در بین نماز یکی از شرایط صحیح بودن آن از بین برود؛ مثلاً در بین نماز بفهمد مکانش غصبی است، نماز باطل است(510).
2 - اگر در بین نماز وضویش باطل شود یا یکی از موجبات غسل پیش آید، نماز باطل است(511).
3 - اگر در بین نماز خوابش ببرد نمازش باطل است(512).
4 - اگر در حال سجده از خواب بیدار شود و شک کند که در سجده آخر نماز است یا در سجده شکر، باید نماز را دوباره بخواند(513).