فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

ترتیب

1 - نماز باید بدین ترتیب خوانده شود: تکبیره الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، و در رکعت دوم پس از سجود، تشهد بخواند و در رکعت آخر، پس از تشهد، سلام دهد.
2 - اگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را بجا آورد؛ مثلاً پیش از آن که رکوع کند، دو سجده نماید، نماز باطل است(498).
3 - اگر رکنی را فرامش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست بجا آورد؛ مثلاً پیش از آن که دو سجده کند تشهد بخواند، باید رکن را به جا آورد و آنچه را که به اشتباه پیش از آن خوانده دوباره بخواند(499).
4 - اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را بجا آورد؛ مثلاً حمد را فراموش کند و مشغول رکوع شود، نمازش صحیح است(500).

موالات

1 - موالا، یعنی پشت سر هم بودن اجزای نماز و فاصله نینداختن بین آنها.
2 - اگر بقدری بین اجزای نماز فاصله بیندازد که نگویند نماز می خواند، نمازش باطل است(501).
3 - طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره های بزرگ، موالات را به هم نمی زند(502).

قنوت

1 - مستحب است در رکعت دوم نماز، بعد از حمد و سوره و پیش از رکوع، قنوت بخواند.
- در نماز جمعه، در هر رکعت یک قنوت،
- در نماز آیات در هر رکعت پنج قنوت،
- در نماز عید فطر و قربان، در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوم چهار قنوت. و در نماز وتر که یک رکعت است، خواندن قنوت بیش از رکوع مستحب است(503).
2 - در قنوت هر ذکری بگوید اگر چه یک سبحان الله باشد کافی است، و می تواند این دعا را بخواند.
ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار(504).
3 - اگر نماز گزار بخواهد قنوت بخواند، بنابر احتیاط واجب باید دستها را بلند کند و مستحب است دستها را تا مقابل صورت بالا آورد و کف دستها رو به آسمان باشد(505).