فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

تشهد

1 - در رکعت دوم و آخر نماز، نماز گزار باید بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام بودن بدن، تشهد بخواند، یعنی بگوید:
اشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهدان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و ال محمد(494).
2 - اگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را نخوانده، باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و آنچه باید در آن رکعت خوانده شود، بخواند و نماز را تمام کند و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید، باید نماز را تمام کند و بعد از سلام نماز، تشهد را قضا کند و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو بجا آورد(495).

سلام

1 - در رکعت آخر هر نماز پس از تشهد باید سلام دهد و نماز را به پایان ببرد.
2 - مقدار واجب سلام یکی از این دو جمله است:
السلام علینا و علی عبادالله الصالحین.
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته(496).
3 - مستحب است قبل از این دو سلام بگوید:
السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته.
و هر سه را نیز بگوید(497).

ترتیب

1 - نماز باید بدین ترتیب خوانده شود: تکبیره الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، و در رکعت دوم پس از سجود، تشهد بخواند و در رکعت آخر، پس از تشهد، سلام دهد.
2 - اگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را بجا آورد؛ مثلاً پیش از آن که رکوع کند، دو سجده نماید، نماز باطل است(498).
3 - اگر رکنی را فرامش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست بجا آورد؛ مثلاً پیش از آن که دو سجده کند تشهد بخواند، باید رکن را به جا آورد و آنچه را که به اشتباه پیش از آن خوانده دوباره بخواند(499).
4 - اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را بجا آورد؛ مثلاً حمد را فراموش کند و مشغول رکوع شود، نمازش صحیح است(500).