فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

کم یا زیاد کردن سجده

صفحه 169 نیاز به اسکن دارد.
برای مطالعه

بعضی از مستحبات سجده:

1 - در این موارد، مستحب است تکبیر بگوید:
بعد از رکوع و قبل از سجده اول.
بعد از سجده اول، در حالی که نشست و بدنش آرام گرفت.
قبل از سجده دوم، در حالی که نشسته است و بدنش آرام است.
بعد از سجده دوم.
2 - طول دادن سجده ها مستحب است.
3 - گفتن استغفرالله ربی و اتوب الیه بعد از سجده اول در حالی که بدنش آرام گرفت مستحب است.
4 - صلوات فرستادن در سجده ها مستحب است(486).

سجده واجب قرآن

1 - در چهار سوره قرآن، آیه سجده وجود دار که اگر انسان آن آیه را بخواند یا وقتی که دیگری آن را می خواند به آن گوش دهد، بعد از تمام شدن آن آیه باید فوراً سجده کند(487).
2 - سوره هایی که آیه سجده دارد.
1 - سوره شماره 32 سجده، آیه 15.
2 - سوره شماره 41 فصلت، آیه 37.
3 - سوره شماره 53 نجم، آیه آخر
4 - سوره شماره 96 علق، آخرین آیه (488)
3 - چنانچه سجده را فراموش کند، هر وقت یادش آمد باید سجده کند(489).
4 - اگر آیه سجده را از ضبط صوت بشنود، لازم نیست سجده کند(490).
5 - اگر آیه سجده را از بلندگو یا رادیو یا تلویزیون بشنود، چنانچه صدای انسان را می رساند و از نوار استفاده نمی شود، یعنی همان وقت که صدا پخش می شود، شخصی در حال خواندن آن آیه است و این وسیله، صدای او را می رساند واجب است سجده کند(491).
6 - هنگام سجده برای این آیه ها، باید پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد ولی مراعات سایر شرایط سجده لازم نیست(492).
7 - گفتن ذکر در این سجده واجب نیست، اما مستحب می باشد(493).