فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

وظیفه کسی که نمی تواند بطور معمول سجده کند

1 - کسی که نمی تواند پیشانی را به زمین برساند، باید به قدری که می تواند خم شود و مهر را بر جای بلندی؛ مثل بالش بگذارد و پیشانی را طوری بر آن بگذارد که بگویند سجده کرده است، ولی باید کف دستها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول بر زمین بگذارد(484).
2 - اگر نمی تواند خم شود، باید برای سجده بنشیند و با سر اشاره کند، (485) ولی احتیاط واجب آن است که مهر را بالا بیاورد و پیشانی را بر آن بگذارد.

کم یا زیاد کردن سجده

صفحه 169 نیاز به اسکن دارد.
برای مطالعه

بعضی از مستحبات سجده:

1 - در این موارد، مستحب است تکبیر بگوید:
بعد از رکوع و قبل از سجده اول.
بعد از سجده اول، در حالی که نشست و بدنش آرام گرفت.
قبل از سجده دوم، در حالی که نشسته است و بدنش آرام است.
بعد از سجده دوم.
2 - طول دادن سجده ها مستحب است.
3 - گفتن استغفرالله ربی و اتوب الیه بعد از سجده اول در حالی که بدنش آرام گرفت مستحب است.
4 - صلوات فرستادن در سجده ها مستحب است(486).