فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (28) واجبات نماز (4)

احکام سجده

1 - سجده بر چیزهای معدنی؛ مانند طلا و نقره و عقیق و فیروزه، صحیح نیست(478):
2 - سجده کردن برای غیر خداوند حرام است(479).
3 - سجده بر چیزهایی که از زمین می روید و خوراک حیوان است؛ مثل علف و کاه، صحیح است(480).
4 - سجده بر کاغذ، اگر چه از پنبه و مانند آن ساخته شده باشد صحیح است(481).
5 - برای سجده، بهتر از هر چیز تربت حضرت سید الشهداء (علیه السلام) می باشد و بعد از آن بدین ترتیب: خاک سنگ گیاه(482).
6 - اگر در سجده اول، مهر به پیشانی بچسبد و بدون اینکه مهر را بردارد دوباره به سجده رود نماز باطل است(483).

وظیفه کسی که نمی تواند بطور معمول سجده کند

1 - کسی که نمی تواند پیشانی را به زمین برساند، باید به قدری که می تواند خم شود و مهر را بر جای بلندی؛ مثل بالش بگذارد و پیشانی را طوری بر آن بگذارد که بگویند سجده کرده است، ولی باید کف دستها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول بر زمین بگذارد(484).
2 - اگر نمی تواند خم شود، باید برای سجده بنشیند و با سر اشاره کند، (485) ولی احتیاط واجب آن است که مهر را بالا بیاورد و پیشانی را بر آن بگذارد.