فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - نماز خواندن بر مهر شکسته صحیح می باشد یا نه؟
ج - اشکال ندارد(477).

پرسش

1 - فرق رکوع و ذکر رکوع چیست؟
2 - رکوع در حالت نشسته چگونه است؟
3 - اگر برای سجده بر مهر بخورد و بی اختیار بلند شود، تکلیف چیست؟
4 - سجده بر آجر، چوب، سنگ مرمر، مقوا، موزائیک، پوست هنداونه چه حکمی دارد؟
5 - آیا نمازگزار می تواند در حال سجده یکی از دستها را از زمین بردارد و دوباره به زمین بگذارد؟

درس (28) واجبات نماز (4)