فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است:

1 - در سجده باید پیشانی را بر زمین و یا آنچه از زمین می روید ولی خوراکی و پوشاکی نیست قرار دهد(475).
2 - نمونه هایی از چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است:
خاک، سنگ، گل پخته، گچ، چوب، چمن.
3 - جایی که انسان باید تقیه کند می تواند بر فرش و مانند آن سجده نماید و لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود(476).

استفتاء

س - نماز خواندن بر مهر شکسته صحیح می باشد یا نه؟
ج - اشکال ندارد(477).

پرسش

1 - فرق رکوع و ذکر رکوع چیست؟
2 - رکوع در حالت نشسته چگونه است؟
3 - اگر برای سجده بر مهر بخورد و بی اختیار بلند شود، تکلیف چیست؟
4 - سجده بر آجر، چوب، سنگ مرمر، مقوا، موزائیک، پوست هنداونه چه حکمی دارد؟
5 - آیا نمازگزار می تواند در حال سجده یکی از دستها را از زمین بردارد و دوباره به زمین بگذارد؟