فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مساوی بودن مواضع سجده:

1 - جای پیشانی نماز گزار باید از جای زانوهایش پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد(473).
2 - احتیاط واجب آن است که جای پیشانی نمازگزار از جای انگشتان پایش هم پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد(474).

گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است:

1 - در سجده باید پیشانی را بر زمین و یا آنچه از زمین می روید ولی خوراکی و پوشاکی نیست قرار دهد(475).
2 - نمونه هایی از چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است:
خاک، سنگ، گل پخته، گچ، چوب، چمن.
3 - جایی که انسان باید تقیه کند می تواند بر فرش و مانند آن سجده نماید و لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود(476).

استفتاء

س - نماز خواندن بر مهر شکسته صحیح می باشد یا نه؟
ج - اشکال ندارد(477).