فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

بر زمین بودن هفت عضو:

1 - اگر موقعی که ذکر سجده را می گوید، یکی از هفت عضو را عمداً از زمین بردارد، نماز باطل می شود، ولی موقعی که مشغول گفتن ذکر نیست اگر غیر از پیشانی، جاهای دیگر را از زمین بردارد و دوباره بگذارد، اشکال ندارد(471).
2 - اگر هماره با انگشتان شست پا، انگشتان دیگر هم به زمین باشد مانع ندارد(472).

مساوی بودن مواضع سجده:

1 - جای پیشانی نماز گزار باید از جای زانوهایش پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد(473).
2 - احتیاط واجب آن است که جای پیشانی نمازگزار از جای انگشتان پایش هم پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد(474).

گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است:

1 - در سجده باید پیشانی را بر زمین و یا آنچه از زمین می روید ولی خوراکی و پوشاکی نیست قرار دهد(475).
2 - نمونه هایی از چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است:
خاک، سنگ، گل پخته، گچ، چوب، چمن.
3 - جایی که انسان باید تقیه کند می تواند بر فرش و مانند آن سجده نماید و لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود(476).